Ogłoszenie Licytacji

OGŁOSZENIE z dnia 05 lipca 2017 r, 
w sprawie licytacji likwidowanego majątku ruchomego

1. Stowarzyszenie ogrodowe „Na Wirażu” ogłasza licytację przedmiotów majątku ruchomego. Przedmiotem licytacji będzie sprzęt ogrodniczy oraz meble wymienione w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Pierwsza część licytacji przeznaczona dla członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 15 lipca 2017 r. o godz. 10.00-12.00 w magazynie mieszczącym się w Wolicy (gmina Nadarzyn) przy ul. Sękocińskiej 38.
3. Druga część licytacji przeznaczona dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia odbędzie się  w dniu 15 lipca 2017 r. o godz. 12.30-14.00 w magazynie mieszczącym się w Wolicy (gmina Nadarzyn) przy ul. Sękocińskiej 38, z zastrzeżeniem, że w tej części licytacji mogą także wziąć udział członkowie stowarzyszenia na równych warunkach.
4. Link do zestawienia przedmiotów – stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Regulamin licytacji:

1) Sprzedaż wylicytowanych przedmiotów tylko za gotówkę w złotówkach;
2) Stowarzyszenie nie udziela gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych przedmiotów;
3) Stowarzyszenie nie zwraca pieniędzy;
4) Bezpośrednio po wylicytowaniu przedmiotu nabywca podchodzi do skarbnika  w celu uiszczenia należności i otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty;
5) Nabywca jest zobowiązany do zabrania wylicytowanych przedmiotów bezpośrednio po uiszczeniu opłaty.

Za Zarząd:
Prezes Zarządu Edward Kostrzewa

Przyjęcia Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że Zarząd zmienił warunki przyjęć Członków Stowarzyszenia. Przyjęcia będą odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.30. Najbliższe przyjęcia  będą w czwartek 08 czerwca 2017 r.  Zapraszamy.

Zarząd

Składka członkowska na 2017 r.

W dniu 27 maja 2017 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ogrodowego "ROD Na Wirażu" podjęło uchwałę ustalającą składkę członkowską na 2017 r. w wysokości 200,00 zł. (dwieście złotych). W przypadku, gdy członkami Stowarzyszenia są oboje małżonkowie, każde z nich opłaca składkę w 2017 r. w wysokości 100,00 zł. (sto złotych).

Opłaty należy wnosić do 30 czerwca 2017 r. na konto bankowe Stowarzyszenia o numerze  12 1600 1374 1839 6654 1000 0001.

Zarząd

Informacja

Zarząd Stowarzyszenia "ROD Na Wirażu" informuje, że 27 maja br odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia ( członkami są wszyscy którzy brali udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 2016 r. oraz wszyscy którzy złożyli deklaracje członkowskie w terminie późniejszym). Dokładną informację o Walnym Zebraniu otrzymają wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, natomiast  materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 17 maja br. w godz. 17.00-19.00 w biurze Stowarzyszenia przy Al. Jerozolimskich 56 C. W związku z powyższym,  majowe przyjęcie interesantów  zostało przeniesione na ten sam dzień.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edward Kostrzewa

 

Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia  Ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu” zaprasza na

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

które odbędzie się w dniu 27 maja  2017 r.

w    Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym  przy ul.  Bobrowieckiej  9 w Warszawie, w sali ONZ, w budynku A, na IV piętrze. ( mapka w załączeniu ),

( w Centrum znajduje się parking automatyczny na 120 miejsc, płatny tylko gotówką w parkomacie przy wyjeździe, w cenie 3 zł. brutto za I godzinę, każda następna 2 zł brutto – wjazd od strony ul. Kierbedzia).

Początek obrad:

w  I terminie godz. 10.00 , w II terminie godz. 10.15.        

 

 Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 17 maja  br. w godz. 17.00-19.00 w Biurze Stowarzyszenia  Ogrodowego „ROD Na Wirażu”  Al. Jerozolimskie 56C.

 

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia                                     Prezes Zarządu Stowarzyszenia

             Katarzyna Kalińska                                                        Edward Kostrzewa

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO.

 

1.    Otwarcie zebrania przez przedstawiciela zarządu.

2.    Wybór Przewodniczącego, Protokolanta i Prezydium Zebrania.

3.    Zatwierdzenie porządku obrad.

4.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

5.    Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6.    Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu” z działalności   w 2016 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe ).

7.   Informacja o aktualnej sytuacji Stowarzyszenia.

8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności w 2016 r.

9.   Sprawozdanie Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia z działalności w 2016 r.

10.  Ocena pracy Zarządu przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia  za 2016r. wraz z wnioskiem  o przyjęcie sprawozdania.

11.  Projekt planu pracy Zarządu na 2017r.

12.  Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.

13.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność

       obrad.

14.  Dyskusja.

15.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2016 r.

16.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.

17. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich   

       obowiązków.

18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

      w 2016 r.

19.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia

      w 2016 r.

20.  Uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz  terminu jej wnoszenia w 2017 r.

21.  Uchwalenie planu pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2017r.

22. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 r.

23.  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.

24.  Sprawy różne.

25.  Zakończenie obrad.

 

Informacje dodatkowe

1. Czynne prawo wyborcze - prawo do głosowania podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia przysługuje wszystkim członkom założycielom oraz wszystkim członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

2. W pierwszym terminie Walne zebranie członków może ważnie podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony w dniu pierwszego terminu, Walne zebranie członków może ważnie podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami Statutu, Walne zebranie członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą realizować uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać następującą treść: „Ja, (szczegółowe dane Mocodawcy zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL) upoważniam (szczegółowe dane pełnomocnika zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL) do reprezentowania mnie podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Rodziny Ogród Działkowy na Wirażu”, które odbędą się w dniu 27 maja 2017roku w Warszawie zarówno w pierwszym jak i drugim terminie zebrania, w tym do uczestnictwa w głosowaniach, które będą w tym dniu przeprowadzone, z prawem substytucji. (własnoręczny podpis Mocodawcy, miejscowość i data udzielenia pełnomocnictwa)”.

4. Osoby, które otrzymały  zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Rodziny Ogród Działkowy na Wirażu” za pośrednictwem poczty elektronicznej proszone są o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

UWAGA !!!

Podczas planowanego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia w ramach punktu dotyczącego projektu planu pracy Zarządu na rok 2017 będzie omawiana kwestia dotycząca utworzenia nowego rodzinnego ogrodu działkowego. Zarząd Stowarzyszenia chciałby poznać zdanie członków Stowarzyszenia co do preferowanych wariantów odtworzenia ogrodu. Podczas obrad Zarząd przedstawi dotychczasowe działania w zakresie możliwości nabycia nieruchomości rolnej spełniającej warunki do odtworzenia ogrodu. W celu ukierunkowania prac w zakresie pozyskania nowego terenu dla potrzeb ogrodu  oraz  ustalenia wielkości potrzeb w tej kwestii, do zawiadomienia została dołączona ankieta poglądowa, której wyniki będą podstawą do podjęcia dalszych działań przez Zarząd Stowarzyszenia. Ankieta będzie zbierana podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia w dniu 27 maja 2017 roku. Ankieta ma charakter wyłącznie poglądowy.

Ankieta zawiera również oświadczenie dotyczące stanu posiadania przez członka Stowarzyszenia „ROD Na Wirażu” prawa do działki usytuowanej w innym rodzinnym ogrodzie działkowym. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia w tej sprawie będzie traktowane jako zachowanie sprzeczne z interesami Stowarzyszenia.

 

Osoby, które będą nieobecne na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia w dniu 27 maja 2017 roku winny przesłać wypełniony druk ankiety do dnia 23 maja 2017 roku na adres Zarządu Stowarzyszenia - ul. Bełdan 4/7, 02-695 Warszawa (liczy się data wpływu). Niedoręczenie bądź nieprzesłanie ankiety w wyznaczonym terminie będzie uznawane jako brak woli członka Stowarzyszenia do zawarcia umowy dzierżawy działkowej uprawniającej do korzystania z działki w nowotworzonym ogrodzie. 

Regulamin Walnego Zebrania podpisany przez Zarząd

Mapka dojazdu

Ankieta