Uchwała o wyodrębnieniu stowarzyszenia ogrodowego

W dniu 25 czerwca 2016 r. zebranie wszystkich działkowców użytkujących i współużytkujących działki położone na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wirażu”, po spełnieniu wymogów art.72 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., podjęło uchwałę o:
wyodrębnieniu naszego Ogrodu ze struktur stowarzyszenia ogrodowego „ Polski Związek Działkowców”,
powołaniu stowarzyszenia ogrodowego pod nazwą „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu”,
powierzeniu powołanemu stowarzyszeniu ogrodowemu prowadzenie Naszego Ogrodu.
Za podjęciem powyższej uchwały było 100 % głosujących  działkowców użytkujących i współużytkujących działki położone na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wirażu”.
Ponadto na walnym zebraniu członków stowarzyszenia ogrodowego pod nazwą „Rodzinny Ogród Działkowy „Na Wirażu””, które odbyło się 25 czerwca 2016 r. dokonano wyboru władz stowarzyszenia:
Zarządu,
Komisji Rewizyjnej
Komisji Rozjemczej.

Powołanie stowarzyszenia ogrodowego

Realizując postanowienia  art. 68 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Zarząd stowarzyszenia ogrodowego przekazał w dniu 1 lipca 2016 r. do Krajowego Rejestru Sądowego wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania stowarzyszenia ogrodowego pod nazwą „Rodzinny Ogród Działkowy „Na Wirażu””.
Wprowadzone zmiany systemowe w znowelizowanej ustawie – Prawo o stowarzyszeniach w zakresie formalnych ograniczeń, które utrudniały i spowalniały proces rejestracji stowarzyszeń, a mianowicie uchylenie:
możliwości ingerowania starosty w kształt statutów stowarzyszeń oraz zapisu o 3-miesięczynym terminie na rozpoznanie wniosku o zarejestrowane stowarzyszenia i odesłanie do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 20a ust.1 ww. ustawy wskazuje, że wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu) powinny przyśpieszyć ten proces. Zasadne wydaje się założenie, że rejestracja naszego stowarzyszenia ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy „Na Wirażu”” powinna zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2016 r.
Do chwili zarejestrowania stowarzyszenia Ogród działa w strukturach PZD.

Z dniem nabycia osobowości prawnej, tj. z dniem zarejestrowania naszego stowarzyszenia ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy „Na Wirażu”” stanie się ono następcą prawnym PZD. Następstwo prawne PZD oznacza, że stowarzyszenie ogrodowe „ROD Na Wirażu” obejmie w szczególności prawa do nieruchomości zajmowanych przez Ogród, własność infrastruktury ogrodowej oraz środki na prowadzonym dla ROD „Na Wirażu” rachunku bankowym (art. 73 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych). Równocześnie stowarzyszenie jest zobowiązane do spłaty wszystkich zobowiązań wobec PZD, które powstały przed dniem zarejestrowania. Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do uregulowania naszych zobowiązań z tytułu składki członkowskiej na rzecz PZD za rok 2016 oraz niezapłaconej składki członkowskiej z tego tytułu w latach wcześniejszych (art. 73 ust.4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Sytuacja prawna ROD „Na Wirażu”, tj. likwidacja Ogrodu na zajmowanym aktualnie terenie przy ul. Żwirki i Wigury 2B oznacza, że priorytetowym działaniem Zarządu stowarzyszenia ogrodowego „ROD Na Wirażu” będzie negocjowanie porozumienia z właścicielem terenu w zakresie warunków likwidacji naszego Ogrodu. Podstawową zasadą w prowadzonych negocjacjach będą rzetelne wyceny mienia stanowiącego własność użytkowników działek przez niezależnego rzeczoznawcę.
Wynegocjowane warunki likwidacji ROD „Na Wirażu” zostaną przekazane wszystkim działkowcom użytkującym  działki na terenie naszego Ogrodu. Równocześnie powyższe warunki będą przedmiotem obrad zwołanego w tym temacie  Zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD „Na Wirażu” .
Statut oraz deklaracje wstąpienia do powołanego stowarzyszenia ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy „Na Wirażu”” są dostępne w Biurze Zarządu i u Gospodarza Ogrodu ( w magazynie).
Z uwagi na duże zainteresowanie działkowców sprawami związanymi z powołanym stowarzyszeniem ogrodowym, Zarząd ROD „Na Wirażu” będzie przyjmował interesantów w każdą środę lipca br. w godz. 17.00-19.00.
Zarząd przypomina wszystkim działkowcom o obowiązku dokonywania opłat ogrodowych, których wysokość i termin ( do końca czerwca) został ustalony na walnym zebraniu. Jednocześnie informujemy, że koszty funkcjonowania ROD pokrywane są z w/w opłat i w przypadku ich braku może dojść do sytuacji, że ogród zostanie pozbawiony światła, wody, ochrony itd. Działkowcom, którzy uważają, że w związku z likwidacją Ogrodu nie muszą płacić za korzystanie z działek, przypominany że zgodnie z § 144 oraz § 150 statutu PZD będą musiały (przy rozliczeniu) dokonać zaległych opłat i to z odsetkami.

Władze stowarzyszenia „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu”

Po ukonstytuowaniu się, skład władz  wybranych na Pierwszym Walnym Zebraniu stowarzyszenia ogrodowego pod nazwą „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu”” przedstawia się następująco:

Zarząd stowarzyszenia:
Edward Kostrzewa – Prezes
Marian Żmuda – Wiceprezes
Katarzyna Kalińska – Sekretarz
Ryszarda Jurkowska   – Skarbnik
Edyta Wdowiarek   – Członek Zarządu
Ewa Wiśniewska-Sokół  – Członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna stowarzyszenia:
Zbigniew Wrona   – Przewodniczący
Zdzisław Smeja   – Z-ca Przewodniczącego
Barbara Filipiak – Sekretarz
 
Komisja Rozjemcza stowarzyszenia:
Alicja Korzybska – Przewodniczący
Józef Szaniawski   – Z-ca Przewodniczącego
Paweł Aleksiejuk – Sekretarz

ZARZĄD
Warszawa, 07 lipca 2016 r.